Electrical engineering

History of electricity

За електричната енергија во служба на човековите потреби, биле потребни векови и упорно и постапно откривање низа електрични појави.