Për qendrën

Qendra Ekspozuese “Matka” është qendra e vetme edukative në Maqedoni që merret me tema të energjetikës. Vizitorët në të nëpërmjet metodave bashkëkohore dhe interaktive do të mësojnë më shumë për energjinë, historinë e saj, prodhimtarinë, bartjen dhe përdorimin.

Përmbajtjet edukative janë vendosur në objektin historik në hidrocentralin e vjetër të Matkës, ku mysafirët kanë mundësinë e vetme që nga afër të shohin objekt të energjetikës të vjetër 80 vjet, dhe gjithçka që mund të jetë në funksion.

EVN ka nderin si pjesë e prodhimtarisë së saj të vogël të energjisë elektrike nga burime të ripërtëritshme të posedojë hidrocentralin e Matkës. Matka gjithmonë ka qenë e veçantë.

Gjendet në njërin nga kanionet më piktoresk të Republikës, i vizituar nga turistë anembanë botës. Maqedonia si pjesë tjetër e botës ka nevojë të madhe për edukimin e të rinjve në ashtuquajturën fushën STEM ( shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë). Dashuria ndaj këtyre shkencave ushqehet që në fëmijëri, kurse në Maqedoni nuk ekzistojnë përmbajtje të mjaftueshme edukative, të cilat do ta nxisnin më shumë këtë fushë.

Historia e pasur e  Matkës e cila vlen të shpjegohet për gjeneratat e ardhshme, si dhe nevoja për edukimin STEM ishin shkaqet kryesore, pse EVN krijoi Qendrën Ekspozuese “Matka”.